فعالیت های ورزشی پیش رو

فعالیت های ورزشی که در آینده قرار به اجرا دارند قرار می گیرند.

مراسم روز پدر

به مناسبت ولادت حضرت علی (ع) در روز ۷ اسفند مراسمی با حضور کلیه ورزشکار مرد در سالن برگزار می گردد. از تمامی ورزشکارانی که نام علی یا القاب از حضرت علی دارند در این مراسم تقدیر بعمل خواهد آمد.

ادامه متن »